Правила за участие в играта за билети на предстоящото SENSHI

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

Организатор на играта „Участвай за награди тениска и билети за бойната гала SENSHI 16“ е
„СЕНШИ АКАДЕМИ “ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Приморски, бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №52 ЕИК:180699877
Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване
на играта „Участвай за награда за бойната гала SENSHI 15„. Обявените правила са задължителни и
обвързват участниците в играта, с които същите са съгласни.
В настоящата игра нямат право да участват служители на „СЕНШИ АКАДЕМИ “ ДЗЗД и техни роднини по права линия без ограничения.
Играта ще се проведе в Instagram страницата на senshi gym https://www.instagram.com/senshi.gym/ ,
която е собственост на и се управлява от „СЕНШИ АКАДЕМИ “ ДЗЗД.

II. ПЕРИОД НА ИГРАТА

Играта ще се проведе в периода: 20.04.2023 – 02.05.2023г.
Общите условия за провеждане на играта влизат в сила от 20.04.2023
Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя правилата, включително има право
да прави промени в периода на провеждане на играта. Всички промени в настоящите общи
условия влизат в сила веднага след публикуването им на интернет страницата
www.senshigym.com
В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в играта и/или не желае да получава
информация във връзка с играта, то следва да уведоми по електронен път Организатора за това на
email: senshigym.com@gmail.com, като задължително посочи имената/мейла си, от който е участвал.

IIІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. В играта може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, по указания в
  настоящите Общи условия начин и срокове.
 2. Участието в играта НЕ Е обвързано с покупка.
 3. Участниците в играта трябва да тагнат приятел, с който искат да отидат на бойната гала вечер
  Senshi 16 – в коментар под поста на играта в Instagram
 4. Организаторът на играта няма задължение да изпраща потвърждение за участие.
 5. С регистрацията/коментара си за участие в играта, участникът декларира, че има навършени 18
  години и че има валидно и неограничено право да извършва всички правни и фактически
  действия във връзка с участието си в играта.
 6. Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия, няма да бъдат включени
  в играта.

ІV. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ

На 02.05.2023г. жури, посочено от Организатора, ще изтегли, чрез томбола и на случаен принцип 5
(пет) от участниците, всеки от които ще спечели по 2 (два) билета за бойната гала SENSHI 16 и
една тениска.
Организаторът на играта не гарантира конкретно място на билет в залата, изпращането ще се
извършва на случаен принцип.
Организаторът на играта ще обяви имената на печелившите на Instagram страницата на
senshi.gym на 02.05.2023г.. и ще очаква печелившите да се свържат с Организатора, на лично
съобщение в Instagram, в срок до 04.05.2023г.
Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането й на посочен от
него адрес на територията на Република България, чрез куриерска фирма „Спиди“ за
сметка на „СЕНШИ АКАДЕМИ “ ДЗЗД. Печелившият участник ще трябва да подпише обратна разписка
и/или товарителница, с оглед доказване на обстоятелството, че е получил наградата. Възможно е
куриерът да поиска документ за удостоверяване самоличността на печелившия. При отказ от
страна на печелившия да потвърди самоличността си и/или да разпише обратната
разписка/товарителницата, както и ако същият не потърси наградата си в срок от 1 (един) ден от
обявяване на печелившите, то той губи правото си върху наградата, а същата не се предоставя.
Наградата се доставя съгласно работното време на куриерската фирма, определена от
Организатора да достави наградата. Организаторът не носи отговорност, ако наградата пристигне
в нарушена цялост поради небрежност от страна на куриерската фирма.
Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за
контакт, непълен и/или неточен адрес и/или грешно изписани имена.
Наградата не може да бъдат заменяна за пари в брой и/или друга награда. Предоставяне
(прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено.

V. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Организаторът на играта има право да дисквалифицира участник, в случай, че той не отговаря на
посочените изисквания в настоящите условия или наруши някое от правилата за участие в същата.

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за
контакт, непълен и/или неточен адрес и/или грешно изписани имена, некоректно попълнена
декларация.

V. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА:

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребителите,
дублиране на споделяне, коментари и отбелязване от недоброжелатели, дефектно или
неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за участие в играта, поради
обстоятелства извън контрола на Организатора, повреда на комуникационната връзка,
независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити,
сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра, недостъпност или
неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях, повреда на
системата на сайта или Facebook платформата, за загубата на данни за регистрирани участници
поради технически и други непредвидими причини, други форсмажорни обстоятелства. При
преждевременно прекратяване на играта поради непредвидени обстоятелства организаторите на
играта не дължат никакво обезщетение на участниците в нея.
Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от
участието на участниците в играта.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

С участието си в играта, участниците се съгласяват доброволно предоставените от тях лични данни
да се използват от Организатора за целите на организиране и провеждане на играта, включително
да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организацията на играта. Всички лични
данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните
данни, както и останалото действащо законодателство в областта на защита на личните данни. С
участието си в играта всеки участник декларира, че част от данните, които предоставя са лични и
попадат под защитата на Закона за защита на личните данни и дава съгласието си събраните
данни да бъдат обработвани от Организатора или от трети страни (партньори и/или
подизпълнители). При провеждането на настоящата игра, Организаторът запазва правото си да
събира и администрира личните данни на участниците, свързани с участие в играта. При
реализирането на играта няма да бъдат събирани допълнителни лични данни на участниците без
тяхно съгласие. Участник в играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията
и участието си в играта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си и да
изпрати e-mail на senshigym.com@gmail.com. По този начин той се отказва от участие и занапред.
Отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието по инициатива на участник е
неоттегляемо и окончателно.
Всички участници дават своето доброволно съгласие за събиране и съхраняване на личните им
данни за целите на провеждането на играта в периода 20.04.2023 – 02.05.2023г. Организаторът
поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните
данни, събирани по време на играта. Организаторът също така се задължава да запази

конфиденциалността на личните данни на участниците в играта и да ги използва, съгласно
настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не
предоставя на трети лица лични данни на участниците , които не са свързани с играта.

VII. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
Чрез включването си в играта, участникът се съгласява с настоящите Общи условия.
В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да
влияе, Организаторът има право да прекрати играта. В тези случаи Организаторът не носи
отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси,
свързани с играта или прилагането на правилата, са окончателни и се отнасят до всички
участници. Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а
възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. С регистрирането си за участие в играта, участниците приемат настоящите Общи условия и се
  съгласяват да спазват всички срокове и изисквания. След изпълнение на всички от
  гореспоменатите изисквания, участникът се счита за регистриран за участие в играта.
  Организаторът няма да изпраща потвърждение за участие на участниците. Условията на
  настоящата игра са публикувани и достъпни за целия период на https://senshi.com/.
 2. С регистрацията си участниците декларират, че няма да разкриват, освен в предвидените от
  закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала им известна при или по
  повод участието им в играта.
 3. Участниците нямат право да публикуват коментари с неетично и/или неморално съдържание в
  разрез с добрите нрави, вулгарни и обидни думи, коментари, които провокират и/или стимулират
  омраза или всяко друго поведение, забранено от закона, коментари в нарушение на Закона за
  защита от дискриминация, коментари, които съдържат явна и/или скрита реклама на конкурентни
  продукти, религиозни и политически символи и послания. „СЕНШИ АКАДЕМИ “ ДЗЗД се разграничава от
  подобни прояви и запазва правото си да изключи от участие всеки потребител с поведение в
  нарушение на настоящите правила.
 4. Организаторът запазва правото си да прекрати или спре играта на всеки етап от нейното
  провеждане. В случай, че прекратяването на играта се дължи пряко или косвено на действия на
  участник/участници в играта, Организаторът има право да предприеме всички необходими
  правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.
 5. Организаторът си запазва правото да прекрати играта и/или да дисквалифицира
  участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия,
  както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при
  наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта. Евентуални

спорове между Организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори а
при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.

 1. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или
  поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и
  действието на останалите.
 2. Разпоредбите на настоящите Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие със законите
  на Република България.
0
  0
  Количка
  Вашата количка е празнаВърни се в магазина